لینک های مرتبط


  • MetroParsFIATA
  • IATAIRU
  • ICCIBF
  • ITCA


Introduction


سالانه چند صد ميليارد دلار كالا در جهان مبادله مي شود تا نيازمنديهاي گوناگون ساكنان نقاط مختلف جهان تامين شود. رشد چشمگير حجم مبادلات تجاري در قرن اخير، هر چند متاثر از افزايش مازاد توليد در برخي كشور ها و نيز گسترش فعاليت هاي بازاريابي بين المللي است، امادر عين حال نمي توان سهم عمده سيستم حمل و نقل جهان را در زمينه سازي براي افزايش حجم مبادلات تجاري ناديده گرفت .


بخش حمل و نقل پديده اي است پويا، فراگير و پيچيده كه رشته هاي مختلف آن ريشه هاي حيات اقتصادي بشر را تغذيه مي كند و به آن روح و دوام مي بخشد. لئون سه1 اقتصاددان معروف اظهار مي دارد "حمل و نقل شالوده تمام فعاليت هاي انساني است" . ارمغان اين بخش براي نوع بشر دستيابي به زندگي بهتر و شايسته تر در سايه امنيت، رشد و بالندگي بيشتر در سايه روابط انساني آسان تر و شرايط كار و تجارت باصرفه تر است. درجه ارتقا و اعتلاي جوامع امروزي با معيارهاي ارقام توسعه بخش حمل و نقل و ميزان بهره وري افراد جامعه از امكانات و تسهيلات اين بخش سنجيده مي شود و در صدر مقايسه اي اعتبارات جذب شده در اين بخش از اقلام مشخصه تعالي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ملت ها به شمار ميآيد.


حمل و نقل كارامد و موفق زمينه ساز اقتصاد سالم است. حمل و نقل از امور زير بنايي و يكي از اجزاي مهم چرخه توليد ـ مصرف است. هر چند فعاليت هاي حمل و نقل (عمليات تغيير مكان كالاها) خود بخشي از فرايند توليد است درطبقه بندي بخش هاي اقتصادي از بخش هاي خدماتي محسوب مي شود. بعضي محققان رشد بخش حمل و نقل را منوط به رشد توليد و برخي ديگر رشد توليد را منوط به رشد بخش حمل و نقل مي دانند. در هر حال با گسترش جوامع بشري و پيچيده شدن روابط اجتماعي و اقتصادي، تعيين اين كه توليد مقدم است يا حمل و نقل كار مشكلي است.